Is uw domeinnaam nog vrij?   
www.
Everhost: Webhosting van kwaliteit

Klantensysteem- Inloggegevens vergeten
- Nieuw account aanmakenISP
iDeal
PayPal

Juridische kennisgevingen

Op deze pagina vindt u de door ons gehanteerde algemene voorwaarden, ons privacy statement en de disclaimer van onze website. Tot slot treft u onderaan onze 'notice and takedown'-procedure aan indien u een klacht heeft over een bij ons ondergebrachte domeinnaam dan wel website.

ALGEMENE VOORWAARDEN EVERHOST WEBHOSTING (per 1 januari 2014)

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan:

            a: Everhost: ook genoemd als "Everhost Webhosting", geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63000512, gevestigd aan de W.M. Dudokstraat 36 te Almere, algemeen webadres www.everhost.nl;
            b: Cliënt: natuurlijke of rechtspersoon waarmee Everhost desbetreffende overeenkomst, met als grondslag het leveren van dienstverlening door Everhost in ruil voor een vergoeding van Cliënt, aangaat;
            c: Webhostingdiensten: iedere vorm van dienstverlening strekkende tot het leveren van informatievoorziening via internet door Everhost;
            d: Domeinnaamdiensten: iedere vorm van dienstverlening strekkende tot het leveren van de registratie, verlengen van de registratie, wijziging van registratiegegevens, verhuizing of verwijdering omtrent aangeboden domeinnaamextensies door Everhost.
            e: Downtime: de verstreken plaatselijke Nederlandse tijd tussen kantooruren (09:00 en 17:00), waarin door aantoonbare schuld van Everhost die in verzuim is gebracht door middel van een deugdelijke ingebrekestelling met een termijn van tenminste 30 minuten, en er geen sprake is van noodzakelijk onderhoud door Everhost of door derden waarvan Everhost afhankelijk is voor het leveren van haar dienstverlening, Webhostingdiensten en/of Domeinnaamdiensten niet bereikbaar zijn voor in ieder geval 50% van de internetgebruikers in Nederland. Wanneer er sprake is van uptimegarantie in enige overeenkomst tussen Everhost en Cliënt wordt deze definitie aangehouden ter berekening van enige downtime.

2. Everhost trekt ieder door haar op welke wijze dan ook geuit aanbod per direct in, wanneer:
            a: Everhost naar redelijkerwijs oordeelt dat zij vanwege eerder negatief debiteurverleden van Cliënt een te groot risico loopt op enige niet-nakoming of tekortkoming in de nakoming door Cliënt;
            b: Everhost naar redelijkerwijs oordeelt dat zij vanwege eerdere niet-nakoming of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Cliënt op welke wijze dan ook een te groot risico loopt op wederom niet-nakoming of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Cliënt;
            c: Everhost naar redelijkerwijs oordeelt dat zij vanwege eerdere nalatigheid dan wel misbruik op welke wijze dan ook door Cliënt een te groot risico loopt op herhaling van nalatigheid dan wel misbruik op welke wijze dan ook.

3. Bij de gevallen zoals genoemd in lid 2 van dit artikel is de overeenkomst met Everhost nietig en komt deze niet tot stand.

4. Tegen het weigeren van dienstverlening door Everhost kan Cliënt geen bezwaar maken.

5. Doorverkoop en onderhuur van enige diensten geleverd door Everhost is niet toegestaan.

6. De wettelijke regelingen betreffende koop op afstand en het bedenkrecht zijn nimmer van toepassing op enige diensten die Everhost levert, omdat Everhost uitsluitend diensten levert zoals op maat gekozen door Cliënt.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGEN VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden maken automatisch deel uit van iedere overeenkomst die Everhost aangaat, evenals alle daaruit voorvloeiende en/of enigszins samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Everhost, alsmede van alle door Everhost gedane aanbiedingen en/of offertes.

2. Afwijkingen van de in deze voorwaarden gestelde bepalingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Everhost deze uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk aan Cliënt heeft verklaard.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of hieruit voortvloeiende en/of enigszins samenhangende overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven alle overige bepalingen van kracht. De betreffende bepaling zal onverwijld in overleg tussen beide partijen worden vervangen door een nieuwe bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk zal benaderen.

4. Enige toepasselijkheid van eventueel door Cliënt gehanteerde voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten.

5. Everhost mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. Cliënt ontvangt minimaal één maand voordat gewijzigde voorwaarden ingaan, een kopie van deze gewijzigde voorwaarden. Wanneer Cliënt het niet eens is met één of meerdere bepalingen uit de gewijzigde voorwaarden, dan kan Cliënt de overeenkomst en daarmee alle onderhevige Webhostingdiensten en Domeinnaamdiensten met Everhost direct ontbinden. Everhost is niet verplicht tot het geven van restitutie in welke vorm dan ook. Eventuele bestaande betalingsverbintenissen van Cliënt blijven in stand en worden direct opeisbaar door Everhost.

ARTIKEL 3 - WEBHOSTINGDIENSTEN

1. Cliënt is gebonden aan de limieten zoals deze staan vermeldt op de website van Everhost, te weten: www.everhost.nl. Everhost kan de limieten op voorgenoemde website zonder waarschuwing aanpassen en de limieten worden na aanpassing direct van kracht, desnoods met terugwerkende kracht. De limiet voor dataverkeer is per maand; overige limieten zijn niet tijdgebonden. Het is nooit mogelijk om ongebruikt dataverkeer mee te nemen naar de volgende maand.

2. Cliënt zal overige gebruikers van Webhostingdiensten niet hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte, dataverkeer, processorbelasting, werkgeheugen of welke vorm van capaciteit door Everhost beschikbaar gesteld dan ook. Dit wordt naar redelijk oordeel van Everhost vastgesteld op basis van gemiddeld gebruik per Cliënt. Cliënt kan te allen tijde het gemiddelde verbruik, van welke capaciteitsvorm door Everhost beschikbaar gesteld dan ook, opvragen ter inzage.

3. Cliënt zal geen verstoring van het functioneren van Webhostingdiensten dan wel het netwerk van Everhost, netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken veroorzaken, door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Cliënt.

4. Cliënt verklaart zich te houden aan ieder geldend recht aangaande intellectueel eigendom, waaronder maar niet met uitsluiting van, het auteursrecht, octrooirecht en merkrecht. Everhost is hierin nimmer aansprakelijk te stellen door Cliënt of derden. De Cliënt is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

5. Cliënt is te allen tijde zelf aansprakelijk voor alle gegevens die zich bevinden op eventuele opslagruimte(n) van afgenomen Webhostingdiensten en vrijwaart Everhost voor iedere aansprakelijkheid in deze.

6. Cliënt zal Everhost nimmer aansprakelijk stellen voor enige claims die voortvloeien uit enige indirecte of direct activiteit die haar oorsprong vinden in de door Cliënt afgenomen Webhostingdiensten. Indien door derden misbruik gemaakt wordt door de Webhostingdiensten afgenomen door Cliënt is Cliënt zelf volledig aansprakelijk.

7. Het verzenden van ongewenste berichten ('opt-out spam'; berichten die niet worden verzonden conform laatste reglementen zoals vastgesteld door de OPTA) via de systemen van Everhost is nadrukkelijk niet toegestaan. Everhost hanteert een limiet van 500 uitgaande e-mails per dag per webhostingpakket per Cliënt voor gewenste berichten.

8. Het is Cliënt niet toegestaan om gegevens onder te brengen op de systemen van Everhost of haar derden die naar redelijkerwijs kunnen worden aangemerkt als pornografisch, discriminerend, bedreigend, beledigend, of anderszins aanstootgevend. Dit geldt tevens voor gegevens in strijd met de wet, openbare orde of de goede zeden. Dit wordt naar redelijk oordeel van Everhost vastgesteld. Cliënt kan niet tegen dit oordeel in bezwaar.

9. De Webhostingdiensten zoals aangeboden door Everhost zijn uitsluitend bedoeld om Cliënt in staat te stellen informatievoorziening te kunnen leveren via het internet door middel van het publiceren van een website en toegestaan gebruik van de Webhostingdiensten is beperkt tot deze strekking. Opslagruimte(n) van afgenomen Webhostingdiensten mogen alleen bestanden bevatten die direct bijdragen aan voorgenoemde strekking. Het gebruiken van afgenomen Webhostingdiensten is in ieder geval niet toegestaan in de volgende gevallen: als online back-up van niet-websitebestanden, als opslaglocatie voor bestanden die in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs als downloads kunnen worden aangemerkt, als proxyserver of enig geautomatiseerd werk met als doel het doorsturen van data, of welke gebruikersvorm van de opslagruimte dan ook die in strijd is met het naar redelijkerwijs exploïteren van een gemiddelde website, is niet toegestaan.

10. Cliënt is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het maken van een degelijke back-up en de verplaatsing hiervan naar een veilige toegankelijke van Everhost gescheiden bewaarplaats. Everhost kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid/downtime of storingen in haar netwerken of systemen (tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen) of onbereikbaarheid/downtime of storingen in netwerken of systemen van partners of derden dan wel het verlies van data door welke oorzaak dan ook. Everhost verplicht zich om alles te doen in het kader van wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de continuïteit van de netwerkverbinding en beschikbaarheid van Webhostingdiensten en Domeinnaamdiensten te blijven waarborgen. Cliënt is verplicht eventuele instructies op te volgen in kader van veiligheid, algemene aanpassingen of noodzakelijk onderhoud door Everhost.

11. Bij overtreding door Cliënt van één of meerdere leden van dit artikel is er zonder ingebrekestelling direct sprake van verzuim van Cliënt, en heeft Everhost het recht om levering van Webhostingdiensten aan Cliënt per direct te onthouden of tot directe ontbinding van de overeenkomst over te gaan en is zij alsmede gerechtigd jegens Cliënt tot een vergoeding gelijk aan de hoogte van de door Everhost naar redelijkerwijs geleden schade voortvloeiende uit iedere overtreding. Vorige genoemde rechten zijn niet-exclusief en niet-uitputtend; verdere rechten die Everhost krachtens deze algemene voorwaarden dan wel de wet heeft zijn nadrukkelijk voorbehouden.

ARTIKEL 4 - DOMEINNAAMDIENSTEN

1. Everhost handelt in opdracht van Cliënt met betrekking tot het leveren van Domeinnaamdiensten. Everhost is hierbij uitsluitend tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gesteld bij enige tekortkoming of schade. Bij enige tekortkoming of schade, dient Everhost de Cliënt de gegevens te verschaffen van de betreffende domeinnaamleverancier die de Domeinnaamdiensten heeft verzorgd namens Everhost.

2. Cliënt is verplicht te allen tijde geldige en actuele persoonsgegevens bij Everhost te registreren. Dit kan via de website van Everhost. Everhost draagt geen verantwoordelijkheid voor de authenticiteit van de opgegeven persoonsgegevens en is niet aansprakelijk bij enige schade die ontstaat bij foutieve persoonsgegevens; de Cliënt is hiervoor zelf aansprakelijk. Everhost gebruikt de persoonsgegevens van Cliënt voor de levering van Domeinnaamdiensten en kan de persoonsgegevens uitsluitend voor dit doeleinde delen met een door Everhost gekozen domeinnaamleverancier.

3. Bij het aangaan van Domeinnaamdiensten zal Everhost via de website eventuele aanvullende voorwaarden die horen bij de afname van een bepaalde domeinnaamextensie aan de Cliënt beschikbaar maken ter inzage, voor opslag en/of printen. Door bestelling en/of gebruik van Domeinnaamdiensten gaat Cliënt automatisch en stilzwijgend akkoord met enige door Everhost beschikbaar gemaakte aanvullende voorwaarden van derden.

4. Bij het bestellen van Domeinnaamdiensten is een gekozen domeinnaam definitief wanneer de bestelling is geplaatst. Deze kan dan niet meer worden aangepast of worden ingeruild, ook niet in geval van een type- of spelfout. Er wordt nimmer restitutie gegeven voor Domeinnaamdiensten, in welke vorm dan ook.


ARTIKEL 5 - PRIJSWIJZIGINGEN, BETALING EN INCASSOPROCEDURE, VERZUIM

1. Everhost behoudt het recht om te allen tijde prijswijzigingen door te voeren voor alle diensten en producten die worden aangeboden. Wordt een prijs aangepast van een product of dienst die is afgenomen als (doorlopend) abonnement, dan dient Everhost de Cliënt één maand voordat de prijswijziging ingaat per e-mail te informeren over de nieuwe prijs. In het geval dat Cliënt het oneens is met de nieuwe prijs en nadrukkelijk opstand opwerpt, kan deze zijn abonnement opzeggen volgens de hiervoor gebruikelijk geldende voorwaarden. Er wordt nimmer restitutie gegeven, in welke vorm dan ook, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders besloten door Everhost.

2. Betaling van iedere factuur van Everhost dient, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen fatale termijn van veertien dagen volgens de daartoe gestelde eisen zoals vermeldt in de factuur. Everhost verzendt minimaal één voortijdige deugdelijke herinnering aan de Cliënt per e-mail nog binnen de fatale termijn. Is er nog geen betaling bijgeschreven op de bankrekening van Everhost en de fatale termijn van de factuur is verlopen, dan is de Cliënt wettelijk in verzuim.

3. Betalingen gedaan op de bankrekening van Everhost zonder deugdelijke vermelding van het betreffende betalingskenmerk zoals vermeldt op de factuur kunnen niet in behandeling worden genomen en worden ook niet als betaling van de factuur aangemerkt; deze betalingen worden, minus de door Everhost naar redelijkheid gemaakte kosten, teruggestort binnen dertig werkdagen uitsluitend op de bankrekening van herkomst.

4. Bij verzuim hanteert Everhost de volgende incassoprocedure geldig voor bedragen afkomstig uit welke bron dan ook:
            a: Op de dag van ingang van de fatale termijn verzendt Everhost een brief per post aan Cliënt met een laatste aanmaning tot betaling voorafgaand aan een (buiten)gerechtelijke incassoprocedure. De fatale termijn van deze aanmaning is veertien dagen, berekend vanaf de dagtekening. Voor deze brief brengt Everhost een bedrag ad vijf EUR exclusief BTW in rekening bovenop de bestaande vordering;
            b: Bij wederom uitblijven van betaling na de voorgenoemde laatste aanmaning tot betaling, wordt de bestaande vordering verhoogd met administratieve kosten ad tien EUR exclusief BTW; deze administratieve kosten en de kosten uit artikel 4 lid 3a tellen niet als wettelijke incassokosten, maar als overeengekomen extra vergoeding voor Everhost. Everhost geeft vervolgens de vordering uit handen aan een incassobureau naar haar keuze. De hieruit voortvloeiende wettelijke incassokosten komen geheel voor rekening van Cliënt. Tevens behoudt Everhost zich het recht verdere benodigde kosten te maken voor zover deze naar redelijk oordeel nodig zijn tot het afdwingen van betaling van Cliënt, waaronder deurwaarderskosten en overige gerechtelijke kosten.

5. In geval van verzuim door welke reden dan ook behoudt Everhost te allen tijde het recht om de Webhostingdiensten en/of Domeinnaamdiensten die Cliënt afneemt tijdelijk of permanent te staken. Vorig genoemd recht is niet-exclusief en niet-uitputtend; verdere rechten die Everhost krachtens deze algemene voorwaarden dan wel de wet heeft zijn nadrukkelijk voorbehouden.

ARTIKEL 6 - VERLENGING EN BEëINDIGING VAN OVEREENKOMST

1. Iedere overeenkomst wordt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de periode van één jaar.

2. Everhost hanteert een opzegtermijn van 45 dagen tot de einddatum.

3. Verlenging van iedere overeenkomst geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, automatisch, doch niet stilzwijgend, 45 dagen voor de einddatum. Everhost is verplicht vijftien dagen voor automatisch verlenging Cliënt per e-mail deugdelijk op de hoogte te stellen.

4. Uitschakelen van automatische verlenging van Webhostingdiensten of Domeinnaamdiensten kan te allen tijde via de website van Everhost. Indien automatische verlenging is uitgeschakeld, wordt de betreffende overeenkomst maximaal één dag voor de einddatum ontbonden.

5. Voor directe ontbinding van de overeenkomst kan Cliënt zich uitsluitend schriftelijk tot Everhost wenden.

ARTIKEL 7 - GEHEIMHOUDING

1. Everhost is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de dienstverlening zijn betrokken, als dit zo is overeengekomen met Cliënt als extra dienstverlening. Deze verplichting geldt nooit voor zover op Everhost een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Cliënt Everhost van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

2. Everhost is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de dienstverlening kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Everhost is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Everhost openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Everhost, op Cliënt een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Everhost is jegens Cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van haar dienstverlening voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop naar redelijkerwijs mag worden vertrouwd. Vergoeding is beperkt tot de hoogte van de door Cliënt aan Everhost toegekomen geldsom(men) naar de betreffende overeenkomst. Aanspraak op deze vergoeding kan pas worden gemaakt na, door Cliënt met een deugdelijke ingebrekestelling met een termijn van minimaal zeven werkdagen vastgesteld, verzuim van Everhost.

2. Elke verdere aansprakelijkheid van Everhost voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Cliënt, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. Everhost is evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Cliënt en Everhost, dan wel tussen Everhost en derden in verband met de relatie tussen Cliënt en Everhost.

ARTIKEL 9 - RECHTS- EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Everhost is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, terwijl geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Everhost gevestigd is.


» Download de algemene voorwaarden als PDF


Everhost respecteert uw privacy te allen tijde. Het onderstaande privacy statement informeert u over ons privacybeleid.

PRIVACY STATEMENT EVERHOST WEBHOSTING (per 1 januari 2014)

De website www.everhost.nl wordt beheerd door Everhost, ook bekend als “Everhost Webhosting”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 63000512, gevestigd aan de W.M. Dudokstraat 36 te Almere. Voor overige contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op onze website.
Al uw vragen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u te allen tijde aan ons toesturen. Tevens kunt u ons verzoeken tot inzage in de door ons van u opgeslagen gegevens en is het mogelijk een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te dienen. Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen te reageren op uw vraag en/of verzoek.

Bij het bezoeken van deze website kan Everhost Webhosting gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om directe gegevens die u zelf invult in bijvoorbeeld ons klantensysteem, maar ook om indirect verkregen gegevens. Gegevens die indirect verkregen worden zijn bijvoorbeeld de pagina's die u bezoekt op onze website. Opslag van deze gegevens kan vanwege het beter en sneller laten functioneren van onze website geschieden door het gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die staan opgeslagen op uw eigen computer. Deze bestanden zijn enkel opvraagbaar door de website van Everhost Webhosting. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen leiden bij het bezoek aan deze website of zelfs tot het compleet wegvallen van bepaalde functionaliteiten. Wij waarborgen uw privacy te allen tijde. Zowel de directe als indirect verkregen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Everhost Webhosting alsmede voor derden die Everhost Webhosting in vertrouwen heeft genomen voor ondersteuning in uitvoering van haar dienstverlening.

Everhost Webhosting verzamelt en verwerkt uitsluitend informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en websitebeheer. De opslag van informatie heeft als doel het te gebruik kunnen stellen van informatie ter behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Everhost Webhosting.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Mocht u vragen hebben over ons privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de contactpagina op onze website.


» Download het privacy statement als PDF